Personal Essay 

Istotnym warunkiem przyjęcia na studia w USA jest napisanie eseju na temat tego, dlaczego komisja rekrutacyjna powinna przyjąć właśnie Ciebie. Personal Essay jest historią, która ma przedstawić drogę ucznia do podjęcia decyzji o studiowaniu w Stanach Zjednoczonych. Kluczowe jest ukazanie momentu, osoby lub wydarzenia, które wpłynęło na tę motywację. Esej powinien pokazać cechy ucznia, aby jak najlepiej poznać jego osobowość. Warto opisać też istotne osiągnięcia, jednak powinny być one powiązane z opowiadaną historią.
 

Supplemental Essays 

Spośród zadań, które są wymagane do podjęcia studiów w USA jest także sporządzenie esejów na zadany temat. Poza Personal Essay, każda z uczelni prosi o przygotowanie kilku dodatkowych esejów, w dużo krótszej formie. Ma to na celu jeszcze bliższe poznanie ucznia, nie tylko pod kątem akademickim, ale również osobowościowym. Typowe pytanie to dlaczego wybierasz daną uczelnię, gdzie należy wykazać się znajomością jej atrybutów i cech szczególnych. Innym przykładem jest np. opisanie wymarzonego współlokatora do dzielenia pokoju na kampusie.

Liczy się kreatywność!
 

Rekomendacje

Rekomendacje to kolejne dokumenty aplikacyjne, które mają potwierdzić gotowość ucznia do podjęcia studiów na najlepszych uczelniach i jego zdolności, patrząc z perspektywy innych osób, które Cię dobrze znają. Uniwersytety wymagają zazwyczaj napisania rekomendacji przez 2 nauczycieli przedmiotowych oraz school counsellora, co w tłumaczeniu na system polski oznacza np. pedagoga szkolnego lub wychowawcę. Dodatkowo, rekomendacje może napisać osoba spoza środowiska szkolnego, np. trener sportowy, co wzbogaci aplikację ucznia w wymiarze poza akademickim. 
 

School Report

Dokument ten opisuje ogólne informacje o szkole, podstawę programową, system oceniania, a także wyróżniające cechy i osiągnięcia ucznia na tle klasy i szkoły. To formularz, który należy przekazać do wypełnienia przez pedagoga szkolnego, wychowawcę lub dyrektora. Przygotowując aplikację z The Swan School otrzymasz formatkę, na podstawie której stworzysz własny School Report.

Transcript of records 

Podobnie jak w przypadku School Report, The Swan School przekazuje uczniowi przygotowany schemat Transcript of Records. Dokument skupia się bezpośrednio na wynikach ucznia – tu podajemy oceny końcowe ze wszystkich przedmiotów z ostatnich 4 lat nauki, oraz średnie arytmetyczne. Konieczny jest również podpis dyrektora szkoły.
 

Egzamin językowy TOEFL i test SAT lub ACT

Kolejnym elementem w rekrutacji jest również przedstawienie wyników z egzaminów TOEFL i SAT (lub ACT) w momencie wysyłania aplikacji. Zarówno SAT(Scholastic Assessment Test), jak i ACT (American College Testing Program) to odpowiedniki matury amerykańskiej. W Polsce egzaminy te przeprowadzane są kilka razy w roku. TOEFL jest egzaminem sprawdzającym umiejętności językowych kandydatów, a terminy zdawania można wybierać spośród kilku w miesiącu. 

 

system Common Application

Składanie dokumentów aplikacyjnych odbywa się za pośrednictwem systemu CommonApp. Jest to elektroniczny formularz aplikacyjny, z którego korzysta większość uczelni w USA. Tam wypełnia się dane personalne, dodaje uczelnie oraz wypisuje swoje aktywności i osiągnięcia w kolejności od najważniejszych do tych mniej istotnych. Niektóre uczelnie posiadają wewnętrzne systemy aplikacyjne, np. MIT – MyMIT i University of California – UC.