Konkursy

 • Zwolnieni z Teorii

Ogólnopolska olimpiada dla uczniów szkół średnich. To praktyczna gra zespołowa, gdzie zadaniem jest zrobienie prawdziwego projektu społecznego. Przez zrobienie projektu poprowadzi uczestników interaktywny portal. Każdy kto dotrze do końca wygra i zgarnie certyfikat, a najlepsi dostaną renomowane tytuły. W olimpiadzie można zdobyć jeden z dwóch certyfikatów, które są rozpoznawalne i honorowane na całym świecie. To certyfikat, o który starają się menadżerowie średniego szczebla, 30-latkowie kontynuujący karierę w największych polskich firmach.

– Certyfikat Project Managment Principles oraz Certyfikat Project Management Fundamentals sygnowane przez Project Managment Institute R.E.P.

– MT&DC – to dokumenty potwierdzające zdobyte doświadczenie i wiedzę o najważniejszych elementach zarządzania projektami, wystarczającą do samodzielnej realizacji projektu, również społecznego.

 • Konkurs E(x)plory

Konkurs Naukowy E(x)plory to konkurs dla młodych naukowców. Młody naukowiec to nie kujon w wielkich okularach, ale osoba z pasją i ciekawymi pomysłami. Taka, która nie boi się stawiać pytań i szukać na nie odpowiedzi. Może to właśnie Ty jesteś młodym naukowcem?

Młody naukowiec nie może mieć mniej niż 14 ani więcej niż 20 lat. To uczeń gimnazjum, liceum, technikum albo student pierwszego roku uczelni wyżej. Młody naukowiec może samodzielnie zgłosić swój projekt naukowy do konkursu, ale może też z kolegami i koleżankami stworzyć dwu lub trzyosobowy zespół, który wspólnie będzie pracował nad pomysłem.

Młody naukowiec ma opiekuna naukowego, który go wspiera podczas pracy nad projektem. To nauczyciel, wychowawca, opiekun prawny lub rodzic, która czuwa nad bezpieczeństwem młodego naukowca w trakcie prowadzonych przez niego badań, pomaga mu je realizować, udziela rad i wskazówek.
Najlepsze projekty wezmą udział w eliminacjach regionalnych i finale konkursu, a zwycięzcy zdobędą nagrody finansowe dla siebie i dla swoich szkół, a także wezmą udział w zagranicznych konkursach naukowych dla młodzieży.
Dla uczestników Konkursu Naukowego E(x)plory organizowane są staże, które odbywają się w działach badawczo-rozwojowych firm technologicznych oraz instytucjach naukowych. Dzięki temu młodzi naukowcy mogą korzystać z profesjonalnego zaplecza laboratoryjnego oraz wsparcia merytorycznego specjalistów i rozwijać prezentowane na konkursie projekty badawcze.

 • Konkurs KNOW AMERICA 2016

Internetowy konkurs dla licealistów. Konkurs składa się z trzech etapów. W pierwszym uczniowie, po zarejestrowaniu się na stronie konkursu, „internetowo” odpowiadają na 40 pytań w języku polskim i 40 pytań po angielsku. Pytania mają formę testu wielokrotnego wyboru, obejmującego takie dziedziny jak kultura, popkultura, historia, amerykański system polityczny, bieżąca sytuacja społeczno-gospodarcza, stosunki polsko-amerykańskie, system edukacji, geografia, „słynne cytaty”, sport. Liczbę prawidłowych odpowiedzi liczy komputer. 60 uczestników pierwszego etapu, którzy uzyskają najwięcej punktów, zakwalifikuje się do drugiego etapu, który będzie polegał na napisaniu eseju (po polsku), na jeden z 15 tematów. Szczegółowe informacje dotyczące wymagań w tej części zostaną przedstawione na stronie konkursu w momencie opublikowania tematów prac pisemnych. 15 autorów najlepszych esejów przejdzie do trzeciego etapu. Odbędzie się on w Collegium Civitas w Warszawie i będzie składał się z części pisemnej (testu) i części ustnej w języku angielskim. Tematy – zagadnienia do rozmowy zostaną opublikowane w połowie stycznia.

Maksymalnie 30. autorów najlepiej ocenionych esejów zostanie zaproszonych na koszt Fundacji do Warszawy na trzydniowe spotkanie laureatów.

W programie między innymi: spotkanie z dyplomatami amerykańskimi pracującymi w Warszawie, zabawa związana z tematyką konkursu, wizyta w szkole amerykańskiej i rozrywki kulturalne.

Wśród nagród głównych znajdują się trzy indeksy na studia I stopnia w Ośrodku Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego (jedynym dodatkowym warunkiem jest zdana matura z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym z wynikiem minimum 50%, aby można było przyjąć, że dana osoba poradzi sobie ze studiami w języku angielskim). Kolejną nagrodą jest miesięczny staż w Amerykańskiej Izbie Handlowej w Warszawie. Stażysta dostanie też nagrodę pieniężną w wysokości 1500 zł na dofinansowanie kosztów utrzymania w Warszawie. Wszyscy laureaci otrzymają dyplomy oraz książki.

Pytania konkursowe i tematy esejów układają wykładowcy Collegium Civitas, Ośrodka Studiów Amerykańskich, dyplomaci amerykańscy pracujący w Warszawie oraz członkowie Stowarzyszenia Euro-Atlantyckiego.

Cel, jaki stawiają sobie organizatorzy, to pogłębienie wiedzy polskiej młodzieży o Stanach Zjednoczonych oraz promowanie Internetu jako środka komunikacji i narzędzia do poszukiwania informacji

 • Olimpiada Przedsiębiorczości

Olimpiada Przedsiębiorczości to nowoczesny projekt o społecznym i proprzedsiębiorczym charakterze. Organizowana jest od 2005 r. i ma status jednej z największych olimpiad przedmiotowych w kraju. Do każdej edycji zgłasza się kilkanaście tysięcy młodych ludzi zainteresowanych przedsiębiorczością, zarządzaniem i gospodarką, z ponad 1000 szkół w całej Polsce.

Olimpiada to wspólna inicjatywą Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych oraz pięciu największych polskich uczelni ekonomicznych – Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Uniwersytetów Ekonomicznych w Katowicach, Krakowie, Poznaniu i we Wrocławiu.

Uczestnicy są oceniani pod kątem posiadanej wiedzy i umiejętności jej zastosowania w praktyce, ale także badane są reprezentowane przez nich postawy i zachowania przedsiębiorcze. Z tego powodu formy zadań na Olimpiadzie są zróżnicowane. Wiedza jest sprawdzana poprzez testy; postawy i zachowania przedsiębiorcze są badane poprzez przygotowywane przez uczestników projekty, a także rozwiązywanie przygotowanych case’ów i prezentacje na zadany temat.

Zakres tematyczny Olimpiady jest zgodny z podstawą programową nauczania przedsiębiorczości w szkołach ponadgimnazjalnych, poszerzony dodatkowo o zagadnienia związane ze zmienianym corocznie hasłem przewodnim Olimpiady. Niemniej jednak organizatorzy zakładają, że uczestnicy Olimpiady wykażą się umiejętnością samodzielnego przyswajania wiedzy wykraczającej poza wymogi szkolne. Młodzież biorąca udział w Olimpiadzie powinna posiadać podstawową wiedzę z zakresu psychologii, socjologii, ekonomii, zarządzania i prawa.

 • Olimpiada z Wiedzy o Planowaniu i Zarządzaniu Karierą Zawodową

Głównym celem Olimpiady jest podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności dotyczących planowania i zarządzania karierą zawodową oraz podkreślenie roli poradnictwa zawodowego w procesie wyboru zawodu i kierunku kształcenia. Celem długoterminowym jest zwiększenie wiedzy wśród uczniów i nauczycieli na temat konieczności świadomego podejmowania decyzji zawodowych, a także planowania i zarządzania karierą zawodową. Inicjatywa tego rodzaju olimpiady przyczyni się także do zmobilizowania zainteresowanych uczniów do aktywności intelektualnej i kreatywności w procesie podejmowania decyzji zawodowych i edukacyjnych. Olimpiada ma tworzyć atmosferę pracy twórczej nad rozwiązywaniem problemów związanych z trudnymi decyzjami dotyczącymi planowania i zarządzania ścieżką osobistego rozwoju zawodowego. Zadania, z jakimi przyjdzie się zmierzyć uczniom, będą wymagać stosowania rozwiązań nietuzinkowych oraz wymuszać poszukiwania w zakresie zdobywania różnego rodzaju informacji i rozwiązań dla jak najlepszego zaplanowania drogi zawodowej.

 • Olimpiada Medialna

Olimpiada została zainicjowana w 2011 roku przez Fundację Nowe Media. Jest organizowana wspólnie z dwoma polskimi uniwersytetami – Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Uniwersytetem SWPS, które w ramach nagrody dla pierwszych pięciu miejsc gwarantują indeksy oraz opłacone roczne czesne za pierwszy rok studiów.

Etapy Olimpiady Medialnej:

 1. Olimpiada składa się z trzech etapów, przy czym etap ostatni złożony jest z dwóch części. Etap pierwszy to test internetowy, w którym uczestnicy muszą odpowiedzieć na kilkadziesiąt pytań badających ich wiedzę dotyczącą zagadnień z programu stałego. Odbywa się on w szkołach, a jego przeprowadzenie nadzorują nauczyciele.
 2. Etap drugi to połączenie testu i zadania polegającego na napisaniu pięciu mini-esejów na tematy związane z tematem przewodnim. Odbywa się on w terenowych placówkach Uniwersytetu SWPS, pod nadzorem przedstawicieli Fundacji.
 3. Wreszcie, ci, którzy przeszli do etapu trzeciego proszeni są o zrobienie prezentacji multimedialnej na temat ściśle związany z tematem przewodnim. Na podstawie oceny tych prezentacji uczestnicy kwalifikowani są do zawodów finałowych, które odbywają się w Warszawie, w siedzibie Uniwersytetu SWPS i trwają dwa dni. W ich trakcie finaliści muszą najpierw obronić swoją prezentację przed komisją konkursową, a drugiego dnia biorą udział w debacie, w czasie której bronią wylosowanej tezy. Debata jest obserwowana i oceniana przez komisję. 
 • Olimpiada Lingwistyki Matematycznej

Od roku szkolnego 2004/05 Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego we współpracy z FMW i Stowarzyszeniem Lingwistyki Rekreacyjnej organizuje ogólnopolskie eliminacje do Międzynarodowej Olimpiady Lingwistycznej (wcześniej pod nazwą Międzynarodowej Olimpiady Lingwistyki Teoretycznej, Matematycznej i Stosowanej). Jest to w kolejności powstania dziewiąta z 12 międzynarodowych olimpiad naukowych dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Krajowa Olimpiada Lingwistyki Matematycznej jest od roku szkolnego 2008/09 w spisie olimpiad ogólnokształcących zamawianych i dotowanych przez MEN. Udział w Olimpiadzie nie wymaga specjalistycznej wiedzy lingwistycznej ani znajomości języków obcych, wystarczy umiejętność syntetycznego i analitycznego myślenia, formułowania i dedukcyjnego badania hipotez oraz standardowa szkolna wiedza językoznawcza, a w szczególności:

– rozumienie pojęć: głoska, sylaba, znak, litera, alfabet, pismo,
– podział głosek na samogłoski i spółgłoski, dźwięczne i bezdźwięczne, ustne i nosowe,
– znajomość części mowy i kategorii gramatycznych czasu, liczby, osoby, trybu, aspektu i przypadka,
– znajomość podstawowych faktów z zakresu składni, morfologii i słowotwórstwa,
– elementarna wiedza na temat liczebników, systemów liczenia i zapisu liczb.

 • Olimpiada Wiedzy Ekologicznej

Wszystkich zainteresowanych problematyką otaczającej nas przyrody i poznaniem jej praw organizatorzy zapraszają serdecznie do udziału w Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej.

Jest to najpopularniejsza olimpiada w Polsce zarejestrowana w Ministerstwie Edukacji Narodowej, ciesząca się od wielu lat ogromnym zainteresowaniem uczniów kolejnych roczników adeptów szkół ponadgimnazjalnych wszystkich typów. Opiekę merytoryczną nad Olimpiadą Wiedzy Ekologicznej od 1991 roku sprawuje Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Główny Komitet OWE od 1991 roku działa w ścisłej współpracy z Zarządem Głównym Ligi Ochrony Przyrody.

Chcesz dowiedzieć się więcej o działalnościach wzmacniających aplikację? Napisz do nas!
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez EDUN Korepetycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - The Swan School spółka komandytowa w celu marketingu bezpośredniego dotyczącego produktów i usług oferowanych przez podmiot, wykonywanego przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących , zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.)

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie od EDUN Korepetycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - The Swan School spółka komandytowa z siedzibą w Opolu (45-304), przy ul. Wiejskiej 163A/11 drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie w Formularzu adres e-mail informacji handlowych, dotyczących produktów i usług oferowanych przez EDUN Korepetycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - The Swan School spółka komandytowa w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U z 2013 r., poz. 1422 ze zm.)

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych EDUN Korepetycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - The Swan School spółka komandytowa z siedzibą w Opolu (45-304), przy ul. Wiejskiej 163A/11, w celach marketingowych usług administratora, przez okres trwania zgody. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam (-em) się z treścią regulaminu, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

  Studiuj na
  Oxford,
  Cambridge,
  Harvard,
  Stanford.
  • British Council
   Educational Agent